Σημαντική απόφαση από Υπουργικό για διαχείριση δημοτικών αποβλήτων. Τι θα ισχύει

Σημαντική απόφαση του ΥΣ για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων – Καθορίζονται οι υποχρεώσεις και οι ευθύνες των τοπικών αρχών

Εξαιρετικά σημαντική εξέλιξη για τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων από τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης, αποτελεί η σημερινή έγκριση Κανονισμών από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι οποίοι καθορίζουν την υποχρέωση των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για τη λήψη μέτρων πρόληψης της δημιουργίας και διαχείρισης των δημοτικών αποβλήτων. Η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση, που προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων 2015-2021, στοχεύει ακόμα στην εγκαθίδρυση συστήματος διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα δημοτικά απόβλητα, καθώς και την εφαρμογή συστήματος Πληρώνω όσο Πετώ από όλες τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης.

Συγκεκριμένα, οι υποχρεώσεις των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης που εισάγονται με τους προτεινόμενους Κανονισμούς, τους οποίους παρουσίασε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, είναι οι ακόλουθες:

  1. Μέχρι το τέλος του 2022, κάθε αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, είτε ξεχωριστά είτε συλλογικά, θα πρέπει να εκπονήσει εξαετές τοπικό σχέδιο δράσης για την πρόληψη της δημιουργίας και τη διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων, με σκοπό τη συμβολή των τοπικών αρχών στην επίτευξη των στόχων για τα απόβλητα.
  2. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα υποχρεωτικής διαλογής στην πηγή και χωριστής συλλογής για τα ανακυκλώσιμα (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, μέταλλα, κ.λπ.), για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, για τις μπαταρίες, για τα προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας και τα ογκώδη απόβλητα, καθώς και για τα οργανικά απόβλητα. Για τα ρεύματα τα οποία υπόκεινται σε διατάξεις διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού, οι Κανονισμοί περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν τη συνεργασία των τοπικών αρχών με τα συλλογικά συστήματα.
  3. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να εφαρμόσουν σύστημα Πληρώνω Όσο Πετώ ώστε να παρασχεθούν οικονομικά κίνητρα στους πολίτες για τη διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή των δημοτικών τους αποβλήτων.
  4. Οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την εποπτεία και επιβολή των υποχρεώσεων των δημοτών και των επιχειρήσεων για διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή των δημοτικών αποβλήτων.

Η Κύπρος, όπως όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με την Οδηγία (ΕΕ) 2018/851 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα, οφείλουν να λάβουν μέτρα για την καθιέρωση χωριστής συλλογής των δημοτικών αποβλήτων τουλάχιστον για το χαρτί, τα μέταλλα, τα πλαστικά και το γυαλί και, από την 1η Ιανουαρίου 2025, για τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και τα επικίνδυνα κλάσματα των αποβλήτων που παράγονται από τα νοικοκυριά, καθώς και για τη χωριστή συλλογή των οργανικών αποβλήτων έως την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Συνεπώς, ο καθορισμός των υποχρεώσεων και ευθυνών των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης για ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων τους, αποτελεί υποχρέωση καθώς και προϋπόθεση για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για αύξηση της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης της χωριστής συλλογής των ανακυκλώσιμων και οργανικών αποβλήτων και μείωση των μεικτών αποβλήτων προς υγειονομική ταφή.

Μετά τη σημερινή τους έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το εν λόγω Σχέδιο Κανονισμών, το οποίο έτυχε δημόσιας διαβούλευσης, θα υποβληθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για έγκριση.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει